Lazy Dungeon Master

คะแนน 4.0
กรุณารอสักครู่...

Lazy Dungeon Master

Lazy Dungeon Master : มาซุดะ เคมะ, ผู้ชายจอมขี้เกียจที่มีความฝันจะนั่งๆนอนๆไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิต ถูกเรียกมายังโลกเวทมนต์ จนต้องมาเป็นดันเจี้ยนมาสเตอร์โดยไม่ได้คาดฝัน

ผู้แปล : LoliconLilu

รายชื่อตอน