Rebirth Doctor Girl

คะแนน 3.5
กรุณารอสักครู่...

ชาติที่แล้วเธอต้องพบกับญาติที่เย็นชา บิดาต้องตายอย่างอนาถ คนรักนอกใจ

เมื่อกลับมายังอายุ 14

ครั้งนี้เธอต้องการเปลี่ยนลิขิตสวรรค์ ควบคุมญาติที่เย่อหยิ่ง จัดการพวกขยะที่คอยรังควาน 

ด้วยทักษะทางการแพทย์และพลังติดตัวที่เหนือธรรมชาติ

……………….

อัพเดทล่าสุด