จักรพรรดิ์เทพมังกร

คะแนน 3.8
กรุณารอสักครู่...

จักรพรรดิ์เทพมังกร

(Dragon Emperor – Martial God)

 

ความเป็นอมตะของหลิงหยุนได้มลายหายไป.. ทำให้เขาตกลงมาสู่โลกมนุษย์ ในยุคที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามอย่างที่สุด

จากนั้น.. หลิงหยุนจะค่อยๆ บ่มเพาะพลังในตัวเองทีละขั้น ทีละขั้น และไต่ลำดับขึ้นไปต่อกรกับสวรรค์ได้อย่างไร..


วิชาดาราคุ้มกาย (หรือวิชาดารกะดายัน) นั้นเป็นวิชาที่ผู้ฝึกต้องดูดซับเอาพลังสุริยะ พลังจันทรา และพลังดวงดาวเข้าไปเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย

ความจริงแล้ววิชานี้จะมีทั้งหมด 50 ระดับย่อย แต่ระดับเริ่มต้นของการฝึกยังไม่นับเข้าระดับ จึงจะเหลือเพียงแค่ 49 ระดับย่อย หรือ 5 ขั้นใหญ่ แต่ละขั้นก็จะมี 7 ระดับย่อยดังนี้

– ระดับแรกคือเริ่มต้นฝึก : ยังไม่นับระดับ

– ระดับย่อยที่  1-7  : ดาราคุ้มกายขั้นที่ 1

– ระดับย่อยที่  8-14 : ดาราคุ้มกายขั้นที่ 2

– ระดับย่อยที่ 15-21 : ดาราคุ้มกายขั้นที่ 3

– ระดับย่อยที่ 22-28 : ดาราคุ้มกายขั้นที่ 4

– ระดับย่อยที่ 29-35 : ดาราคุ้มกายขั้นที่ 5

– ระดับย่อยที่ 36-42 : ดาราคุ้มกายขั้นที่ 6

– ระดับย่อยที่ 43-49 : ดาราคุ้มกายขั้นที่ 7


ขั้นปรับร่างกาย มีทั้งหมด 9 ขั้น แบ่งเป็น 3 ด่าน และแต่ละขั้นก็จะมี 3 ระดับ คือเริ่มต้น กลาง และสูงสุด

ด่านแรก หรือด่านที่หนึ่ง

–         ขั้นปรับร่างกาย-1 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

–         ขั้นปรับร่างกาย-2 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

–         ขั้นปรับร่างกาย-3 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

ด่านกลาง หรือด่านที่สอง

–         ขั้นปรับร่างกาย-4 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

–         ขั้นปรับร่างกาย-5 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

–         ขั้นปรับร่างกาย-6 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

ด่านสุดท้าย หรือด่านที่สาม

–         ขั้นปรับร่างกาย-7 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

–         ขั้นปรับร่างกาย-8 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

–         ขั้นปรับร่างกาย-9 (มี 3 ระดับ : เริ่มต้น กลาง สูงสุด)

ติดตามได้ที่เพจ : จักรพรรดิ์เทพมังกร 

 

สามารถรับชมสปอยนิยายก่อนอ่านได้ที่นี่

 

 

รายชื่อตอน