Emperor of the cosmos

คะแนน 3.9
กรุณารอสักครู่...

โลกยุคโบราณที่ตั้งอยู่ในยุคปัจจุบันของกาเเลคติกความก้าวหน้าของโลกนั้นได้ก่อให้เกิดวิถีเเห่งการบ่มเพาะพลังขึ้นซึ่งสามารถสร้างมนุษย์ที่มีความสามารถทด้านกายภาพที่ไม่เหมือนใครได้มนุษย์ได้ค้นพบวิธีในการเดินทางในอวกาศมาเป็นระยะเวลานานพวกเขาได้บุกดาวเคราะห์อื่นๆเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของพวกเขา

เพจผู้เเปลติดตามข่าวสาร Emperor Of The Cosmos – นิยายแปล

รายชื่อตอน