Emperor of the cosmos

คะแนน 3.9
กรุณารอสักครู่...

เรื่อง: Emperor of the cosmos

Emperor of the cosmos


โลกยุคโบราณที่ตั้งอยู่ในยุคปัจจุบันของกาเเลคติกความก้าวหน้าของโลกนั้นได้ก่อให้เกิดวิถีเเห่งการบ่มเพาะพลังขึ้นซึ่งสามารถสร้างมนุษย์ที่มีความสามารถทด้านกายภาพที่ไม่เหมือนใครได้มนุษย์ได้ค้นพบวิธีในการเดินทางในอวกาศมาเป็นระยะเวลานานพวกเขาได้บุกดาวเคราะห์อื่นๆเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของพวกเขา
เพจผู้เเปลติดตามข่าวสาร Emperor Of The Cosmos – นิยายแปล รายชื่อตอน